Witamy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Sieć eduroam jest międzynarodowym projektem, którego celem jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego. Instytucjami uczestniczącymi są uniwersytety i organizacje badawcze oraz edukacyjne na całym świecie. Projekt eduroam pozwala użytkownikowi z jednej instytucji uzyskać dostęp do sieci podczas wizyty w innej instytucji będącej członkiem eduroam. Użytkownik odwiedzający jest uwierzytelniany w instytucji partnerskiej za pomocą tych samych poświadczeń (nazwy użytkownika oraz hasła), jak przebywając w uczelni macierzystej.

Jeśli jesteś pracownikiem lub doktorantem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, możesz korzystać z bezpiecznego dostępu do sieci eduroam przebywając na dowolnej uczelni (polskiej lub zagranicznej) uczestniczącej w projekcie. Połączenie do sieci bezprzewodowej eduroam należy skonfigurować według poniższych parametrów.
 • Pracownicy oraz doktoranci jako login podają swój adres email w postaci:
  imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło takie samo jak do poczty
 • Tożsamość anonimowa (opcjonalnie): anonymous@chem.uni.wroc.pl
 • Identyfikator sieci: eduroam
 • Zabezpieczenie: WPA2-Enterprise
 • Szyfrowanie: AES
 • Uwierzytelnienie: PEAP/MSCHAPv2
W przypadku urządzeń mobilnych (Android, iOS) konfiguracja jest zazwyczaj prosta i intuicyjna. Natomiast do ustawienia parametrów połączenia w systemie Windows zaleca się użyć poniższego programu konfiguracyjnego.
Pobierz konfigurator Windows
Użytkownik komputera przenośnego lub urządzenia mobilnego, po prawidłowym skonfigurowaniu połączenia w swojej uczelni macierzystej, uzyskuje dostęp do sieci w innej instytucji bez konieczności zmian żadnych ustawień. Nie oznacza to, że dostęp jest anonimowy i niekontrolowany, wręcz przeciwnie, każdy dostęp do sieci jest odnotowywany (w systemach uczelni odwiedzanej oraz macierzystej) i nadużycia mogą być później powiązane z konkretną osobą.
Welcome to Faculty of Chemistry, University of Wrocław!

The eduroam network is an international project, which is aimed at providing secure network access within the scientific community. The participating institutions are universities or other educational and research-involved institutions around the world. The eduroam project enables users from one institution to gain access to the network while visiting another institution, which is a member of eduroam. Visiting users are authenticated at the partner institution by providing the same credentials (username and password), as in their home university.

If you are an employee or a PhD student at the Faculty of Chemistry, University of Wrocław, you can benefit from secure access to the eduroam network while staying at any university (Polish or foreign) involved in the project. The connection to the eduroam must be configured with the parameters given below.
 • Employees and PhD students enter as the username their email address in the form:
  name.surname@chem.uni.wroc.pl, password is the same as used for mail access
 • Anonymous identity (optional): anonymous@chem.uni.wroc.pl
 • Network identifier: eduroam
 • Security: WPA2-Enterprise
 • Encryption: AES
 • Authentication: PEAP/MSCHAPv2
In the case of mobile devices (Android, iOS) configuration is simple and intuitive. For the connection setup in Windows it is recommended to use the configuration program available below.
Windows configurator download
The user of a properly configured computer or a mobile device gains access to the wireless network in another institution without the need for any changes to the connection settings. However, this does not mean that the access is anonymous and uncontrolled, on the contrary, each network access is recorded (both, at the visited and home institutions) and any possible abuse can be later associated with the particular person.